Drukuj

Opinia Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawianej do uwag Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w sprawie przyłączania mikroinstalacji OZE do sieci energetycznych, w szczególności instalacji fotowoltaicznych

W ramach prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. tzw. „małego trójpaku energetycznego” (druk sejmowy 946), Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), zrzeszające m.in. operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) sformułowało swoje zastrzeżenia wobec planów Ministerstwa Gospodarki zaproponowanych wcześniej w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii i wykorzystanych w poselskim projekcie nowelizacji Prawa energetycznego, dotyczących rozwoju mikroinstalacji OZE, a w szczególności instalacji fotowoltaicznych. PTPiREE stawia m.in. tezę, że przyłączenie mikroinstalacji OZE, bez każdorazowej, indywidualnej analizy i zgody OSD jest groźne dla sieci i ludzi, i proponuje zachować stan obecny, w którym nie ma miejsca rozwoju mikroinstalacji.

Zdaniem ZPFEO, podjęcie samego tematu przez PTPiRE jest ważne, ale wymaga szerszej dyskusji i szerszej perspektywy. Dyskusja ta powinna odbyć się jednak przy okazji ustalania rozwiązań szczegółowych (np. rozporządzeń wykonawczych i instrukcji o charakterze technicznym. Z uwagi na krytyczny moment kształtowania się właśnie rozwiązań prawnych o charakterze systemowym, gdy decyduje się o kierunkach rozwoju regulacji dla energetyki prosumenckiej, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) czuje się w obowiązku zaprezentowania swojej opinii w stosunku do niektórych tylko uwag zgłoszonych przez PTPiREE, które uznaje za niedostatecznie uzasadnione i które pozostawione bez komentarza mogą niepotrzebnie zawężać pole dyskusji na nawet – z uwagi na charakter problemu - wprowadzać w błąd.

załączonym dokumencie przytoczono kolejno cytaty z uwagami z oryginalnego dokumentu PTPIREE wraz z komentarzem i opinią ZP FEO.