Drukuj

Statut

 

STATUT

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW „FORUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ”

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1.


§ 2.


§ 3.

 

PODSTAWOWE  CELE  I  ZADANIA  ZWIĄZKU  ORAZ  SPOSOBY
I  FORMY  ICH  REALIZACJI


§ 4.

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców oraz kształtowanie i tworzenie warunków do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski i UE, a także rozwoju zielonych technologii.


§ 5.

Do zadań Związku należy w szczególności:

 

§ 6.

Cele i zadania Związku mogą być realizowane poprzez wszelkie prawnie dopuszczalne formy działania, w szczególności:

 

§ 7.

 

CZŁONKOSTWO

§ 8.


§ 9.


§ 10.

Członkowie zwyczajni Związku mają czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo do:


§ 11.

Członkowie Związku zobowiązani są do:

 

§ 12.

 

ORGANY  ZWIĄZKU

§ 13.

 

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

 

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 

RADA  ZWIĄZKU

§ 16.

 

§ 17.

Do kompetencji Rady należy:

 

ZARZĄD

§ 18.

 

§ 19.

Do kompetencji Zarządu należy:

 

§ 20.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnieni są: Prezes Związku działający jednoosobowo lub  dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.


§ 21.

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 22.

 

§ 23.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

BIURO  ZWIĄZKU

§ 24.

 

MAJĄTEK  ZWIĄZKU

§ 25.

 


POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 26.

 

§ 27.

 

 

Warszawa, dnia  24 marca 2011 r.