<

Dołącz do Nas

 

Dowiedz się jak zostać Członkiem ZP FEO

PDFDrukuj

Działalność

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców oraz kształtowanie i tworzenie warunków do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski i UE, a także rozwoju zielonych technologii.

Do zadań Związku należy  w szczególności:

 • Promowanie interesów gospodarczych i społecznych zrzeszonych pracodawców.
 • Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów zrzeszonych pracodawców.
 • Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów zrzeszonych pracodawców.
 • Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów zrzeszonych pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej.
 • Przedstawicielstwo zawodowe i gospodarcze wobec organów władzy publicznej oraz organizacji krajowych i zagranicznych o charakterze gospodarczym i zawodowym.
 • Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców.
 • Wspieranie doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków Związku lub innych osób działających na rzecz energetyki odnawialnej i zielonej gospodarki.
 • Prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców.
 • Prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.
 • Prowadzenie działalności na rzecz podniesienia jakości wyrobów energetyki odnawialnej i zielonej gospodarki.
 • Współpracę z organizacjami międzynarodowymi
 • Prowadzenie działalności informacyjnej kształtującej rzetelny obrazu energetyki odnawialnej i zielonej gospodarki.

 

Cele i zadania Związku mogą być realizowane poprzez wszelkie prawnie dopuszczalne formy działania, w szczególności:

 • Prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką.
 • Występowanie do przedstawicieli organów władzy publicznej i władz sądowych, w sprawach związanych z interesami pracodawców.
 • Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem.
 • Udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień.
 • Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej i władz sądowych, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców.
 • Inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego.
 • Prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej,  organizacyjnej i technicznej.
 • Organizowanie szkoleń, w szczególności dla członków Związku
 • Organizowanie seminariów, konferencji, for gospodarczych i innych form wymiany poglądów i doświadczeń.
 • Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.
 • Monitorowanie wdrażania prawa UE w Polsce w zakresie odnawialnych źródeł energii i zielonych technologii oraz ochrony środowiska i konkurencyjności.
 • Patronowanie i wspieranie inicjatyw innych podmiotów realizujących zadania zgodne z celami Związku.
 • Udział w targach i misjach gospodarczych
template joomla 1.7

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej tel.: +48 22 825 46 52, e-mail: zpfeo@zpfeo.org.pl