Drukuj

Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu nowelizacji ustawy o OZE

wtorek, 02 czerwca 2015 11:31

Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu nowelizacji ustawy o OZE

W dniu 15 maja 2015 r. Ministerstwo Gospodarki (MG) skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o OZE. Wg przedstawicieli MG nowelizacja ma jedynie charakter techniczny, doprecyzowujący zapisy ustawy tak, aby możliwe było jej techniczne wdrożenie. Zdaniem Związku Pracodawców Forum Energii Odnawialnej (ZP FEO) proponowane poprawki zdecydowanie wychodzą  poza ten zakres i stanowią próbę wypaczenia intencji ustawodawcy. Mając na uwadze trudną sytuację w całej branży OZE, ZP FEO zdecydował się na zajęcie stanowiska wobec proponowanej nowelizacji i wskazanie kluczowych obszarów, w których wymagana jest zdecydowana zmiana kierunku.

 

1) Stworzenie stabilnego środowiska dla rozwoju rynku prosumenckiego

Na etapie inwestycyjnym kluczowe znaczenie mają aspekt ekonomiczny oraz otoczenie prawno-administracyjne. ZPFEO nie zgadza się z proponowanymi w nowelizacji poprawkami, które prowadzą do pogorszenia tych elementów i proponuje następujące zmiany:

a) Pozostawienie stawek FiT na co najmniej na poziomie zatwierdzonym przez Sejm (w punktach 1 i 2 ust. 81 MG proponuje obniżenie stawek)

Zdaniem ZP FEO racjonalne stopy zwrotu dla instalacji prosumenckich to m.in. 10%, czyli zatwierdzone przez Sejm stawki FiT powinny pozostać na poziomie zatwierdzonym przez Sejm lub zostać zwiększone. Wymagana jest co najmniej 10% rentowność ze względu na wysoki koszt finansowania bankowego dla klientów indywidualnych (min. 7-8%) oraz dodatkowe ryzyko operacyjne inwestowania w mikroinstalacje. Jednocześnie jest to poziom, który powinien umożliwić zrealizowanie założonych w ustawie 800 MW instalacji prosumenckich. W przypadku zbyt dynamicznego rozwoju rynku, ustawa daje możliwość dostosowania stawek FIT przez Ministra Gospodarki, tak więc strona rządowa ma w swoim ręku narzędzie, dzięki któremu może w przyszłości schłodzić popyt rynkowy.

Należy również nadmienić, że stopy zwrotu na poziomie 10% są standardem w innych krajach wdrażających FIT (Dania, Wielka Brytania). Wg ZP FEO najlepszym rozwiązaniem jest więc pozostawienie stawek na poziomie zaproponowanym w ustawie oraz zgłoszenie zapisów ustawy dotyczących FIT do notyfikacji (lub prenotyfikacji), która w kontekście doświadczeń innych krajów będzie pozytywna.

b) Składanie wniosków na podstawie art. 39c ust. 1 powinno być możliwe jak najwcześniej - od 1 września 2015 roku.

Wskazany powyżej termin umożliwi zainteresowanym rozpoczęcie inwestycji już w roku 2015 tak, aby możliwe wcześnie (w roku 2016) rozpocząć działalność. Zapobiegnie to sztucznemu nagromadzeniu się inwestycji na początku roku 2016, czego skutkiem będzie m.in. nieuzasadniony wzrost kosztów inwestycji.

c) Zmniejszenie biurokracji

MG wprowadza w nowelizacji szereg barier biurokratycznych, w postaci m.in. obowiązku wypełnienia zgłoszeń do URE (art. 39b, 39c) oraz kalkulacji stawek przy zastosowaniu skomplikowanego wzoru, którego stosowanie przez prosumentów, czyli indywidualnych użytkowników, rolników i właścicieli domów jednorodzinnych jest po prostu absurdalne.

Zdaniem ZP FEO obowiązek informacyjny po stronie prosumenta powinien zostać istotnie zmniejszony (dot. art. 39b i 39c), a część zapisów powinna zostać usunięta z nowelizacji (art. 41 ust 8b – 8e)

d) Usunięcie systemu kontroli i kar, który będzie odstraszać potencjalnych inwestorów.

W żadnym z 88 krajów stosujących FiT takie zapisy nie występują i jak dotąd brak jest doniesień, aby dochodziło do tego typu nadużyć. W próbce 600 już działających instalacji prosumenckich w Polsce również nie zaobserwowano żadnych nadużyć, tak więc trudno jest domniemywać, skąd wziął się taki brak zaufania do obywateli. Jednocześnie kontrolowanie 200 tys. instalacji prosumenckich stanowiłoby również absurdalne obciążenie dla URE i niosłoby za sobą nie bagatelne koszty, które nigdzie nie zostały ujęte (wg szacunków IEO może to być kwota nawet kilkudziesięciu milionów rocznie).

Zdaniem ZP FEO art. 39 c ust. 1, 2 i 3 oraz art. 41 ust. 2 a powinny zostać wykreślone.

 

2) Traktowanie inwestycji prosumenckich na równi z innymi inwestycjami w OZE

Zdaniem ZP FEO część założeń nowelizacji stanowi rażący przykład nierównego traktowania różnych grup inwestorów OZE przez ustawodawcę i stanowi podstawę do zaskarżenia zapisów tak uchwalonej ustawy, w zakresie zachowania zasad wolnego rynku i konkurencji:

a) stosowane stopy zwrotu dla instalacji prosumenckich, w porównaniu do założeń stóp zwrotu w projektowanym systemie aukcyjnym (3,58% dla prosumenta vs. 12% dla dużych źródeł), oraz

b) brak symetryczności w traktowaniu prosumentów i OSD (system obowiązków i kar dla prosumentów bez mechanizmów analogicznych wymogów i kar dla OSD za jakość i tempo podłączania i obsługi mikroinstalacji).

 

ZP FEO będzie prowadzić analizy prawne zmierzające do ustalenia zakresu dyskryminacji w wyniku nowelizacji.

Wspieranie rozwoju instalacji prosumenckich w Polsce jest jednym z głównych celów ZP FEO, dlatego nie możemy pozostać bierni w stosunku do nowelizacji proponowanej przez MG. Nie uwzględnienie naszego stanowiska i forsowanie obecnego kształtu zapisów jest w naszej opinii jawną próbą wykolejania przez MG koncepcji zatwierdzonej przez Sejm.