<

Dołącz do Nas

 

Dowiedz się jak zostać Członkiem ZP FEO

O nas

Stanowiska i dokumenty

Członkowie

PDFDrukujEmail

Nowe zapisy w projekcie ustawy o OZE są sprzeczne z dyrektywą UE

Informacja prasowa

Organizacje pozarządowe i zrzeszenia przedsiębiorców reprezentujące branżę OZE wystosowały pismo do ministra gospodarki w sprawie nowej ustawy o OZE. Ich zdaniem projekt jest niezgodny z założeniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Według sześciu organizacji: Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPiUG), Związku Pracodawców Forum Energii Odnawialnej (ZPFEO), Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK), Polskiej Izby Biomasy (PIB) oraz Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (PSPC), zaprezentowany publicznie w dniu 03.04.2014 roku projekt ustawy o OZE jest niezgodny z założeniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Ich zdaniem wątpliwości budzi przede wszystkimwprowadzenie zmiany w projekcie ustawy dotyczące definicji mikro- i małych instalacji OZE. Zgodnie z nowym zapisem produkcja ciepła z OZE będzie możliwa tylko w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej. W praktyce możeto oznaczać pominięcie wsparcia dla urządzeń produkujących ciepło: kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w ramach wsparcia dla mikro i małych instalacji.

Tymczasem dyrektywa UE w zakresie OZE mówi , że konieczne jest: „zagwarantowanie pewności dla inwestorów i zachęcanie do ciągłego rozwijania technologii, które wytwarzają energię ze wszystkichrodzajów źródeł odnawialnych (…)Na państwach członkowskich spoczywać będzie obowiązek znaczącej poprawy efektywności energetycznej we wszystkich sektorach w celu łatwiejszego osiągnięcia celów państw członkowskich dotyczących energii ze źródeł odnawialnych”.

Jak w tej sytuacji wytłumaczyć fakt, że podstawowe narzędzie do spełnienia założeń dyrektywy o OZE, jakim jest ustawa o OZE jest niezgodne z zapisami dyrektywy?

Zgodnie z krytykowanym zapisem w nowym projekcie ustawy o OZE mikroinstalacja to: „instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW” podczas, gdy w aktualnej wersji Ustawy Prawo Energetyczne nie ma mowy o produkcji energii cieplnej w skojarzeniu.

Przedsiębiorcy i organizacje podpisane pod listem do ministra gospodarki oceniają, że pozostawienie definicji mikro i małych instalacji w proponowanym kształcie będzie skutkować zablokowaniemna wiele lat rozwoju branży OZE w zakresie wytwarzania ciepła w Polsce.

Obecnie w Polsce aż 57% energii końcowej stanowi ciepło i chłód. Ich wykluczenie uniemożliwi osiągnięcie krajowego celu polityki energetycznej w zakresie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym kraju.

Zaniepokojenieorganizacji budzi też fakt dokonywaniazmian w ostatniej chwili, w pełni skonsultowanym programie PROSUMENT NFOŚiGW, co zmusi potencjalnych konsumentów zainteresowanych wsparciem kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasę do stosowania urządzeń produkujących energię elektryczną z OZE.Zdaniem sygnatariuszy listu do ministra gospodarkita zmiana została dokonana w oparciu o nowy projekt Ustawy o OZE zamiast o aktualnie obowiązujące Prawo Energetyczne.

Mając na uwadze skutki jakie niesie za sobą wprowadzona w projekcie Ustawy o OZE zmiana, organizacje branżowe OZE, podpisane pod listem do ministra gospodarki, liczą na przywrócenie wcześniejszych zapisów dotyczących mikroinstalacji, które uwzględniać będą także ciepło pochodzące z OZE.

Źródło:

 

  • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC),
  • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPiUG),
  • Związek Pracodawców Forum Energii Odnawialnej (ZPFEO),
  • Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK),
  • Polska Izba Biomasy (PIB),
  • Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (PSPC)
template joomla 1.7

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej tel.: +48 22 825 46 52, e-mail: zpfeo@zpfeo.org.pl